ХИДРО МАТ ЕООД е една от големите български компании, която работи успешно от 8 години на българския и международен пазар. Фирмата е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2000/ISO 9001:2008, издадени от световната компания за сертификационни услуги ТЮФ Рейланд България ЕООД,като доказателство,че дружеството покрива европейските стандарти в тази област.С удостоверенията издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Български корабен регистър,извършваме дейности по поддържане, изработка на хидравлични и пневматични съоръжения, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.ХИДРО МАТ ЕООД е официален вносител на продукцията на много световни компании, лидери в областта на хидравликата и пневматиката.Постоянен и строг контрол на постъпващите в складовете продукти осигурява отлично качество и високо ниво на прецизност. виж повече
Наред с основната дейност, предлагаме широк спектър от услуги, свързани с поддръжката и ремонта на тежкотоварни, пътнически, строителни и селскостопански автомобили и техника. В сервизните ни бази се монтират специализирани надстройки, падащи бордове, кранови устройства, хидравлични системи на влекачи за работа със самосвални полуремаркета. Всички монтажи и ремонти се извършват по предписанията и иснтрукциите на производителите. Предлагаме абонаментни подръжки на кранови съоръжения, подвижни работни площадки, електрически телфери, хидравлични и пневматични системи. Наша основна цел е да задоволим изискванията на клиентите ни за бързо и качествено обслужване и трайно присъствие на пазара.
 
 
 
 • Проектиране и изработка на индустриални машини и съоръжения;
 • Търговия с хидравлични и пневматични елементи и системи
 • Търговия с хидравлични, индустриални и специални маркучи; 
 • Разработка на маркучи за високо налягане;
 • Ремонт, изработка и поддръжка на хидравлични и пневматични цилиндри и  системи;
 • Ремонт, монтаж и поддръжка на повдигателни съоръжения;
 • Ремонт и поддръжка на пътностроителни и селскостопански машини;
 • Проектиране и изработване на хидравлични преси за отпадъци и контейнери; 
 • Ремонт, поддръжка и разработка на надстройки за сметоизвозващи машини;
 • Изработка на хидравлични системи и метални констрункции за ВЕЦ;
 • Проектиране и разработване на машини, съоръжения и инсталации;
 • Нестандартни поръчки;

   

ХИДРО МАТ ЕООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0039-C01 "Технологична модернизация в предприятието"


Дата на стартиране
10.04.2023


Дата на приключване
10.04.2024


Стойност на бюджета в лева:
Общо 698 750.00 лева


Финансиране от ЕС
349 375.00 лева


Национално финансиране
0 лева


Основните цели на проект "Технологична модернизация в предприятието" са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.


Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <ХИДРО МАТ>ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД.

 
 
 
 • Тръжна документация на ХИДРО МАТ ЕООД
  По ДБФП номер BG 16RFOP00-2.001-0862-СО1
  С предмет: "Доставка на Машина за изработка на хидравлични уплътнения - 1 брой"
  Може да изтеглите от тук.
 • На 09.02.2016 г. "Хидро Мат" ЕООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0862- СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.
  Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет на "Хидро Мат" ЕООД чрез закупуване на нови машини. Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца, като проектът стартира на 09.02.2016 г. и приключва на 09.12.2016 г.
  Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Хидро Мат" ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване. Специфични цели на проекта са: • Разширяване на производствения капацитет, повишаване ефективността на производствените разходи и увеличаване на оборота на предприятието. • Увеличаване на експортния потенциал и експанзия на нови пазари. • Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. • Въвеждане на нови машини и подобряване качеството на произвежданата от кандидата продукция. • Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат.
  Предвидените инвестиции в настоящия проект представляват етап от последователното изпълнение на стратегията ни за развитие и допълват и надграждат реализираните от нас инвестиционни проекти през последните години. Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството
  Общият бюджет на проекта е на стойност 798 690.00 лева., като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 559 083.00 лв.
 • Изработка и монтаж на хидравлична система,цилиндри за управление саваци при ВЕЦ УСТРЕМ.

 • Проектиране и изработка на снегоринни гребла с хидравлични системи за камиони,трактори и др.

 • Изработка и монтаж на хидравлична система за управление на МВЕЦ Хайредин.

 • Реконструкция и модернизация на претоварна станция за битови отпадъци„КАПЧЕТО”община Бургас.

 • Внос и търговия на едро на индустриална сол за пътища.

 • Изработка на хидравлични машини по заявка на клиента.

 • Производство на мултилифт контейнери за претоварване на битови отпадъци.
Хидро Мат ЕООД гарантира качество и сигурност на своите клиенти. Благодарение на дългогодишният си опит, Хидро Мат ЕООД е доказана фирма както на българския, така и на чуждия пазар.